วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรักปี 2562

โครงการดีๆจาก ธอส.กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน 27 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

หมายเหตุ: นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮ้าส์และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นแฟลตและบ้านเช่า

 •  การถือกรรมสิทธิ์ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
 •  กรณีกู้เพิ่ม ให้ใช้เฉพาะวัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ (3)
 •  ไม่ให้กู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ พร้อมกับ การขอกู้ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร ที่มีการแบ่งจ่ายเงินกู้เป็นงวดตามผลงานการก่อสร้าง

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินใหกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อ 1 รายลูกค้าต่อ 1 หลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

 • ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปีอัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1=MRR-3.50% ต่อปี
ปีที่ 2=MRR-2.75% ต่อปี
ปีที่ 3=MRR-1.75% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
กรณีลูกค้ารายย่อย=MRR-0.75%ต่อปี
กรณีลูกค้าสวัสดิการ=MRR-1.00% ต่อปี

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross)ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน
 • เป็นลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก(หักเงินเดือน)

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อนี้ คลิก

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **